Connect with us

Salut, ce cauți?

 • Русский
 • SOCIAL

  Primăria Chișinău face apel la populație pentru a respecta măsurile de prevenire a infecției COVID-19

  Autoritățile publice locale îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe măsurile de siguranță impuse de specialiști, să poarte mască de protecție și să mențină distanța socială, în contextul în care situația pe teritoriul municipiului prin infecția COVID-19 rămâne în continuare alarmantă.

  MOSCOW, RUSSIA - MARCH 5, 2020: Medical workers in protective suits in a ward at the Novomoskovsky multipurpose medical center for patients suspected of the COVID-19 coronavirus infection and passengers with acute respiratory viral infection (ARVI) symptoms arriving from countries with unfavorable epidemiological situation. Press Office of the Moscow Healthcare Department/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñîòðóäíèêè â ïàëàòå ìíîãîïðîôèëüíîãî ìåäèöèíñêîãî öåíòðà "Íîâîìîñêîâñêèé".  ìåäöåíòð ãîñïèòàëèçèðóþò ïàöèåíòîâ ñ ïîäîçðåíèåì íà êîðîíàâèðóñ COVID-19, òàêæå îí ïðèíèìàåò ïàññàæèðîâ, ïðèáûâøèõ â Ìîñêâó èç ñòðàí ñ íåáëàãîïðèÿòíîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé ñ ñèìïòîìàìè ÎÐÂÈ. Ïðåññ-ñëóæáà Äåïàðòàìåíòà Çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêâû/ÒÀÑÑ

  Astfel, în baza indicatorilor nivelului de risc privind transmiterea infecției COVID-19, pe teritoriul municipiului se menține starea de urgență în sănătate publică, cu stabilirea gradului de alertă „COD ROȘU”.

  Conform datelor, la ziua de 11 ianuarie 2021, în municipiul Chișinău au fost confirmate pozitiv 62 979 cazuri de COVID-19, persoane tratate – 48 917, decese – 1027, iar sub supraveghere medicală se află 9256 de persoane.

  Tot în acest context, în tratament la domiciliu, cu forme ușoare ale infecției COVID-19, se află 2553 de pacienți.

  În spitalele din municipiu, la ziua de 11 ianuarie curent sunt internați 790 de pacienți, dintre care, 43 pacienți în stare foarte gravă, intubați – 6 pacienți, 275 în stare gravă, 453 – în stare medie, 19 – în stare satisfăcătoare.

  În cadrul ședinței operative săptămânale, Tatiana Bucearschi, șefa Direcției generale asistență socială și sănătate a declarat că instituțiile medicale din capitală sunt pregătite cu echipamente, mijloace de protecție, dar și medicamente antivirale pentru a face față tratamentului pacienților testați pozitiv cu noul tip de coronavirus.

  Capacitatea totală de spitalizare pentru pacienții cu COVID-19 în spitalele municipale este de 1172 paturi și 200 paturi triaj, dintre care 935 paturi pentru adulți, 167 paturi pentru copii, 40 paturi pentru maternitate și 30 de paturi paliative.

  chisinau.md

  TOP 24 de ore

  Facebook

  SOCIAL

  Starea de urgență în sănătate publică, în Republica Moldova, se prelungește până în data de 15 februarie 2021. Decizia a fost aprobată astăzi la...

  LUMEA

  Statele Unite au depăşit cu mult marţi recordul precedent de decese zilnice, raportând aproape 4.500 de decese asociate COVID-19 într-o singură zi, potrivit datelor...

  LUMEA

  Supermarketurile britanice din reţelele Tesco, Asda, Aldi şi Waitrose au anunţat marţi că nu vor mai permite accesul clienţilor care nu poartă mască şi...

  SOCIAL

  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale anunță că a primit confirmare de la Alianța Globală de Vaccinuri și Imunizări că țara noastră va putea...

  Copyright © 2020